Locations


Houston LASIK & Eye – Houston, TX

7737 Southwest Freeway, Suite 350,
Houston, TX 77074

(832) 538-0083

 

Houston LASIK & Eye – Sugar Land, TX

736 Highway 6,
Sugar Land, TX 77478

(281) 240-0478

 


Houston LASIK & Eye – Pearland, TX

10015 W. Broadway St.,
Pearland, TX 77584

(832) 406-7324